PuMPuRS 19./20. m.g.

PuMPuRS

PuMPuRS

Pārdomas par 2019./2020. mācību gada 2.semestra un gada rezultātiem

Skolotāja: Saņemot atbalstu – konsultācijas matemātikā – skolēni aktīvi un mērķtiecīgi strādāja klātienes konsultācijās pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas. Attālināto mācību laikā skolēnu motivācija papildus mācīties matemātiku kritās, jo ļoti daudz laika prasīja patstāvīgā mācīšanās, sava laika plānošana un, diemžēl, ļoti pietrūka atbalsts no vecākiem.

Skolotāja: Saņemot atbalstu – konsultācijas matemātikā un fizikā – skolēnu attieksme bija atšķirīga: viens bija vairāk motivēts un tāpēc labāk padevās mācības klātienē, bet cits – labprātāk mācījās attālināti. Pateicoties projektam, mani skolēni mācību gadu pabeidza sekmīgi.

Skolotāja: manas meitenes projektā bija atsaucīgas, motivētas, vienmēr apmeklēja konsultācijas, ieguva pārliecību par savu varēšanu, ļoti labi varējām sastrādāties Whatsapp un Zoom, mācoties attālināti. Mācību gadu meitenes pabeidza ar sekmīgu vērtējumu.

Skolotāja: mācoties angļu valodu, skolēni bija daļēji motivēti un tikai klātienes nodarbībām, diemžēl. Attālināto mācību laikā vairāk līdzēju ar padomu, kā mācīties, bet tādu īstu konsultāciju nebija. Tomēr skolēni mācību gadu pabeidza sekmīgi.

Plānu veidotāja un skolotāja: Ir daudz pozitīvu lietu, ko gribu pateikt par projekta Pumpurs nodarbībām:

  • Pateicoties šīm nodarbībā, skolēns kļūst motivētāks mācīties, jo sajūtas īpašs, novērtēts un pamanīts, viņam paaugstinās pašapziņa, rodas interese par mācību priekšmetu;
  • Skolotājs izmanto tikai konkrētam skolēnam piemērotas metodes un darba formas par mācību saturu un veido pozitīvu mācīšanās gaisotni;
  • Skolēns mācās sev piemērotā laikā un tempā;
  • Vecāki ļoti apmierināti un atbalstoši, skolotājas uzklausīja labus vārdus par skolēniem sniegto atbalstu;
  • Ziņa no vecāka telefonā: Liels paldies par to, ko darāt. Varbūt viņš ir kluss, jo maz saprot. Bet viņam jūsu stundas bija stimuls visam attālinātajam mācību procesam, kad kāds sāk izskaidrot arī no skolotājiem, paldies;
  • Konsultācijās, strādājot platformā Zoom, tika izmantota arī datu kamera, kas radīja mācību stundas atmosfēru. Uzreiz tika dota / saņemta atgriezeniskā saite.
  • Skolotājs velta vairāk laika un uzmanības vienam skolēnam.
  • Mācību priekšmetos, kuros skolēni saņēma atbalstu Pumpurā, iegūtie vērtējumi ir pietiekami.

Plānu veidotāja un skolotāja: konsultatīvais atbalsts skolēniem atviegloja adaptāciju un iekļaušanos jaunajā klases kolektīvā jaunajā skolā, jo skolēniem, kuriem nācās mainīt skolu “piespiedu kārtā”, adaptācija bija grūta. Vairākiem skolēniem projektā bija iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu no iemīļotiem skolotājiem iepriekšējā skolā.

 

PuMPuRS

Atbalsts ārkārtas situācijas laikā

Ārkārtas situācijas laikā attālināti notiek konsultācijas un atbalsta sniegšana arī ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”. Atbalstu saņem 14 skolēni, atbalstu sniedz 5 skolotāji. Atbalsts tiek sniegts un konsultācijas tiek organizētas pēc šo skolēnu pieprasījuma.

2019./2020.m.g. 1.semestrī atbalstu saņēma 27 skolēni, bet 2.semestrī – 38 skolēni.