Karjeras konsultante

Pedagoģe karjeras konsultante Elīna Tapiņa

Pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 12.00 – 16.00, 120. kab.

Pedagoga karjeras konsultanta ikdienas darbs:

<< plānot un organizēt karjeras attīstības atbalstu sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes eksperti jaunatnes un karjeras jautājumos, skolas administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu.

<< piedalīties un vadīt grupu nodarbībās par karjeru un ar to saistītiem jautājumiem.

<< sniegt individuālas karjeras konsultācijas izglītojamajiem.

<< sniegt informatīvu atbalstu par karjeras jautājumiem esošo un potenciālo izglītojamo vecākiem.

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā (Izglītības likums, 1998).

Karjeras jēdziens mūsdienīgā izpratnē nozīmē cilvēka dzīvesveida izvēli, pašrealizāciju un sekmīgu izvirzīšanos darbībā vairākās savstarpēji saistītās dzīves jomās:

<< izglītība,

<< darbs,

<< ģimene,

<< brīvais laiks,

<< pilsoniskums u.c.

Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 1998). Karjeras attīstības atbalsta sistēmu veido trīs galvenie komponenti (1. attēls):

<< informācija;

<< karjeras izglītība;

<< karjeras konsultēšana (Koncepcija…, 2006)

Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei (Izglītības likums, 1998).

Karjeras konsultēšana ir “uz personas vajadzībām un karjeras mērķiem” (Mearns, Thorne, McLeod, 2013) centrēta palīdzība cilvēkam, lai veicinātu sevis izzināšanu, savas profesionālās ievirzes apzināšanu, padziļinātu izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū un atklātu to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst viņa personībai, viņa vērtībām, mērķiem. Karjeras konsultēšana sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu (Koncepcija…, 2006).

Sniedzot karjeras atbalstu izglītības iestādē, atbalsta sniedzēji sadarbībā ar skolēnu, ņemot vērā viņa vecumu, personības briedumu un attiecīgo dzīves un izglītības posmu, skolēnam personīgi nozīmīgas mācīšanās procesā palīdz:

<< izpētīt karjeras iespējas;

<< saskatīt ar profesiju, tālākizglītību un svarīgiem dzīves jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanas iespējas;

<< izstrādāt pieņemto lēmumu īstenošanas plānu;

<< bagātināt pašpieredzi;

<< veidot objektīvu paštēlu;

<< paaugstināt mācīšanās motivāciju.

 

Informāciju sagatavota, balstoties uz “Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs vispārējās vidējās izglītības iestādēm” (2019).