Karjeras konsultante

Izglītības iegūšana ir daļa no cilvēka karjeras veidošanas, tāpēc ir vitāli svarīgi pilnveidot karjeras vadības prasmes, lai beidzot izglītības iestādi, skolēns spētu veiksmīgi orientēties darba tirgū, vadīt savu dzīvi un uzņemties atbildību par paša pieņemtajiem lēmumiem. 

Pedagoga karjeras konsultanta kompetences karjeras izglītības realizēšanas nodrošināšanā izglītības iestādē ir:

  • veidot izglītības iestādes profilam atbilstošu karjeras izglītības programmu;
  • vadīt, koordinēt un uzraudzīt karjeras izglītības programmas realizēšanu iestādē;
  • nodrošināt izglītības iestādes darbu ar daudzveidīgiem karjeras informācijas resursiem, arī e-vidē;
  • sniegt metodisko atbalstu pedagoģiskajam personālam karjeras izglītības realizēšanā;
  • sniegt karjeras atbalstu (arī karjeras konsultācijas) skolēniem;
  • sniegt karjeras atbalstu skolēnu vecākiem.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2023./2024. m.g. 

Karjeras izglītības programma 2023.-2026. gadam

Pedagogs karjeras konsultants 

Elīna Tapiņa 

O. 8.30 – 17.00

T. 8.30 – 17.00 

P. 8.30 – 17.00

120. kab.