Videonovērošana

Informēšana par personu datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas 8. vidusskola (Liepājas pilsētas pašvaldība), adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407, tālrunis: 63484369, elektroniskā pasta adrese: 8vsk@liepaja.edu.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzība.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana, datu subjekta vai citu fizisko personu vitālo interešu aizsardzība  (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) un f) apakšpunkts).

Personas datu iespējamie saņēmēji:

  • Liepājas pilsētas 8. vidusskolas direktors, pilnvarotās personas (videonovērošanas ieraksta izsniegšana);
  • Pēc nepieciešamības tiesību aktos noteiktos gadījumos valsts un pašvaldību iestādes, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes.

Videonovērošanas rezultātā iegūtie Jūsu personas dati tiks glabāti 30 dienas. Izņēmuma gadījumos, lai pārzinis realizētu savas leģitīmās intereses dati var tikt uzglabāti ilgāku laiku.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.