Valsts pārbaudes darbi 2024

Ministru kabineta noteikumi Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 314 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā”
Ministru kabineta noteikumi Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību

Vidusskolēni (11.kl.) 2024. gada aprīlī kārtos monitoringa valsts pārbaudes darbu vienā priekšmetā pēc izvēles: fizikā, ķīmijā, bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) vai dabaszinībās (vispārējā mācību satura apguves līmenī).

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 2022. gada 5. jūlijā Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk –  Noteikumi Nr.398) pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)

<< izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos:

2023./2024. mācību gadā vidusskolēni kārtos valsts pārbaudes darbus atbilstoši jaunajam vispārējās vidējās izglītības standartam. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

<< latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);

<< svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā (B2) līmenī);

<< matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

<< divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).

EKSĀMENU NORISES LAIKS:

Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

<< fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;

<< ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;

<< bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;

 

Centralizētie eksāmeni notiek:

optimālajā mācību satura apguves līmenī:

<< latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

<< angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;

<< matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā.

augstākajā mācību satura apguves līmenī:

<< sociālajās zinātnēs – 2024. gada 13. maijā;   

<< latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;

<< angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;

Izglītojamie jau 11. klasē drīkst kārtot optimālā līmeņa eksāmenus latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.

Nepieciešamības gadījumā būs iespēja šos eksāmenus kārtot atkārtoti 12. klasē.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību

9. klases noslēgumā ir jākārto trīs centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā un vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (angļu, vācu vai franču). Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos.

Centralizētie eksāmeni notiek:

 << angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

<< latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

<< matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:

<< latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā;

<< matemātikā –  2024. gada 12. jūnijā;

<< angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;

 Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 15% snieguma rezultāts. Sertifikātus skolēni varēs saņemt elektroniskā formā.

Papildu informācija:

Aktuālā informācija par valsts pārbaudes darbiem 2023./2024. gadā: VISC interneta vietnē;