Par PuMPuRu

 Liepājas 8.vidusskolas skolotāja Dace Šteinberga:Man ļoti patīk šis projekts, jo tas piedāvā tik daudz lielisku individuāla atbalsta iespēju: konsultācijas mācību priekšmetos, pedagoga palīga atbalstu stundās, konsultatīvo atbalstu u.c.

Pagājušajā mācību gadā es sniedzu konsultatīvo atbalstu 5 skolēniem. Visi mani “pumpuriņi” sekmīgi pabeidza mācību gadu un tika pārcelti nākošā klasē.

Kad sāku sadarbību ar šiem skolēniem, sākumā daudz nācās zvanīt gan pašiem bērniem, gan vecākiem. Bieži neatbildēja, neatzvanīja. Tas sarūgtināja. Bet man vismīļākais brīdis bija tas, kad skolēni sāka atbildēt uz maniem zvaniem, atzvanīt un paši meklēt manu palīdzību. Brīdis, kad varējām vienoties par nodarbību, kad redzēju – viņš apzinās savu atbildību par mūsu kopīgo darbošanos, ka tas viss ir viņa labā. Es ieraudzīju šos bērnus pavisam citādākus: nevis nesekmīgos, nevis viņu slikto uzvedību, nevis to, ko viņi nevar un neprot, bet pusaudžus, kurus nogurdinājušas viņu pašu un “dzīves” radītās problēmas. Un tad aizgāja! Tad viss notika!

2021.gada 12.oktobrī

2019./2020.mācību gadā ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” Liepājas 8.vidusskolā iesaistījās vairāku iemeslu vadīta.

2019.gadā Liepājas 8.vidusskolā iekļāva Liepājas vakara (maiņu) vidusskolas audzēkņus, kā arī skolā iestājās ap 20 likvidētās Liepājas internātpamatskolas skolēnu. Izmainījās skolēnu sastāvs klasēs, mainījās skolotāji atsevišķos mācību priekšmetos. Tādā smagā situācijā projekts PuMPuRS bija ļoti nepieciešams, lai palīdzētu skolēniem adaptēties jaunajā skolā un jaunajā kolektīvā.

Skolēniem tika sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos gan klātienē, gan arī attālināti ārkārtas situācijas laikā. Lielākā daļa “Pumpura bērnu” mācību gadu pabeidza sekmīgi, atsevišķiem skolēniem tika noteikti papildus mācību pasākumi jūnijā, jo viņiem problēmas sagādāja tieši attālinātā mācīšanās, un šie skolēni šobrīd labprāt strādā papildus jau klātienē individuālās konsultācijās.

Liepājas 8.vidusskolā projektu PuMPuRS gan skolēni, gan skolotāji vērtē ļoti atzinīgi, jo sniegtais / saņemtais atbalsts paaugstina skolēnu motivāciju mācīties un sasniegt noteiktus mācību rezultātus, rosina interesi par mācību priekšmetiem, veicina pozitīvu attiecību veidošanos klasē, skolā.

Liepājas 8.vsk. direktore A.Kuncīte

 

Pārdomas par 2019./2020. mācību gada 2.semestra un gada rezultātiem

Skolotāja: Saņemot atbalstu – konsultācijas matemātikā – skolēni aktīvi un mērķtiecīgi strādāja klātienes konsultācijās pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas. Attālināto mācību laikā skolēnu motivācija papildus mācīties matemātiku kritās, jo ļoti daudz laika prasīja patstāvīgā mācīšanās, sava laika plānošana un, diemžēl, ļoti pietrūka atbalsts no vecākiem.

Skolotāja: Saņemot atbalstu – konsultācijas matemātikā un fizikā – skolēnu attieksme bija atšķirīga: viens bija vairāk motivēts un tāpēc labāk padevās mācības klātienē, bet cits – labprātāk mācījās attālināti. Pateicoties projektam, mani skolēni mācību gadu pabeidza sekmīgi.

Skolotāja: manas meitenes projektā bija atsaucīgas, motivētas, vienmēr apmeklēja konsultācijas, ieguva pārliecību par savu varēšanu, ļoti labi varējām sastrādāties Whatsapp un Zoom, mācoties attālināti. Mācību gadu meitenes pabeidza ar sekmīgu vērtējumu.

Skolotāja: mācoties angļu valodu, skolēni bija daļēji motivēti un tikai klātienes nodarbībām, diemžēl. Attālināto mācību laikā vairāk līdzēju ar padomu, kā mācīties, bet tādu īstu konsultāciju nebija. Tomēr skolēni mācību gadu pabeidza sekmīgi.

Plānu veidotāja un skolotāja: Ir daudz pozitīvu lietu, ko gribu pateikt par projekta Pumpurs nodarbībām:

  • Pateicoties šīm nodarbībā, skolēns kļūst motivētāks mācīties, jo sajūtas īpašs, novērtēts un pamanīts, viņam paaugstinās pašapziņa, rodas interese par mācību priekšmetu;
  • Skolotājs izmanto tikai konkrētam skolēnam piemērotas metodes un darba formas par mācību saturu un veido pozitīvu mācīšanās gaisotni;
  • Skolēns mācās sev piemērotā laikā un tempā;
  • Vecāki ļoti apmierināti un atbalstoši, skolotājas uzklausīja labus vārdus par skolēniem sniegto atbalstu;
  • Ziņa no vecāka telefonā: Liels paldies par to, ko darāt. Varbūt viņš ir kluss, jo maz saprot. Bet viņam jūsu stundas bija stimuls visam attālinātajam mācību procesam, kad kāds sāk izskaidrot arī no skolotājiem, paldies;
  • Konsultācijās, strādājot platformā Zoom, tika izmantota arī datu kamera, kas radīja mācību stundas atmosfēru. Uzreiz tika dota / saņemta atgriezeniskā saite.
  • Skolotājs velta vairāk laika un uzmanības vienam skolēnam.
  • Mācību priekšmetos, kuros skolēni saņēma atbalstu Pumpurā, iegūtie vērtējumi ir pietiekami.

Plānu veidotāja un skolotāja: konsultatīvais atbalsts skolēniem atviegloja adaptāciju un iekļaušanos jaunajā klases kolektīvā jaunajā skolā, jo skolēniem, kuriem nācās mainīt skolu “piespiedu kārtā”, adaptācija bija grūta. Vairākiem skolēniem projektā bija iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu no iemīļotiem skolotājiem iepriekšējā skolā. 

 

PUMPURS papildus mācību pasākumu laikā

Liepājas 8.vidusskolā 13 skolēni atbalstu ESF projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšana” (nr.8.3.4.0/16/I/001) saņem arī noteikto papildus mācību pasākumu laikā jūnijā. Šiem skolēniem grūtības sagādāja attālinātās mācīšanās process: vienam mājās bremzējās internets, cita viedtālrunim saplīsa ekrāns vai notika vēl kāda ķibele ar elektroniskajām ierīcēm, bet kāds nespēja pietiekami labi visai nedēļai saplānot savu mācīšanos.

Tagad, kad atļauts atkal tikties ar skolotāju klātienes nodarbībās, skolēni un skolotāji cer, ka ar papildus atbalstu skolēni atgūs iekavēto un tiks pārcelti nākošā klasē.