Atbalsta personāls

Atbalsta grupas mērķis:
Koordinēt mērķtiecīgi organizētu un profesionālu speciālistu palīdzību skolēnu ar mācīšanās traucējumiem integrēšanā skolas vidē atbilstoši viņu veselības un spēju līmenim.

Atbalsta grupas uzdevumi:
• Veikt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem pārdomātu izpēti, virzot uz rajona vai valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
• Analizēt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem attīstības dinamiku, izvērtējot optimālākās korekcijas iespējas.
• Sadarboties ar pedagogiem, vecākiem, sniedzot teorētiskas atziņas, praktiskus padomus, skolēnu kopējās izglītošanas kvalitātes uzlabošanā.
• Iesaistīties radošās un praktiskās aktivitātēs, nodrošinot skolēniem ar attīstības traucējumiem attīstošu, veselīgu, drošu un mūsdienīgu skolas vidi.

Medmāsa

Sociālais pedagogs

Psihologs

Speciālais pedagogs

Logopēds