Atbalsta personāls

 

Atbalsta grupas mērķis:
Koordinēt mērķtiecīgi organizētu un profesionālu speciālistu palīdzību skolēnu ar mācīšanās traucējumiem integrēšanā skolas vidē atbilstoši viņu veselības un spēju līmenim.

Atbalsta grupas uzdevumi:
• Veikt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem pārdomātu izpēti, virzot uz rajona vai valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju.
• Analizēt skolēnu ar mācīšanās traucējumiem attīstības dinamiku, izvērtējot optimālākās korekcijas iespējas.
• Sadarboties ar pedagogiem, vecākiem, sniedzot teorētiskas atziņas, praktiskus padomus, skolēnu kopējās izglītošanas kvalitātes uzlabošanā.
• Iesaistīties radošās un praktiskās aktivitātēs, nodrošinot skolēniem ar attīstības traucējumiem attīstošu, veselīgu, drošu un mūsdienīgu skolas vidi.

Atbalsta grupas vadītāja – Iveta Mūrniece, direktora vietniece iekļaujošas izglītības attīstības jautājumos.

Mob. tālr. 22 071 630, E-pasts – iveta.murniece@rietumkrastaskola.lv

302. kab.

 

Medmāsa

Sociālais pedagogs

Psihologs

Speciālais pedagogs

Logopēds