PuMPuRS 20./21. m.g. 2.sem.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšana attālinātās mācīšanās laikā

2020./2021.m.g. 2.semestrī atbalsts ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai” tiek sniegts 66 skolēniem: 15 skolēniem tas ir konsultatīvais atbalsts, 41 skolēnam – gan konsultatīvais atbalsts, gan konsultācijas mācību priekšmetos, 10 skolēniem – konsultācijas mācību priekšmetos. Visvairāk skolēniem nepieciešamas konsultācijas matemātikā, latviešu, angļu, krievu, vācu valodā, fizikā, ķīmijā, informātikā.

Konsultatīvais atbalsts tiek sniegts 56 skolēniem (no kopējā konsultāciju skaita tie ir 48 %) gan attālināti, gan klātienē (galvenokārt)! Konsultatīvo atbalstu sniedz 11 skolotāji. Pavisam projektā šobrīd strādā 27 skolotāji.

Konsultatīvā atbalsta sniedzējs nereti ir kā mamma vai tētis, draugs, audzinātājs, psihologs, sociālais pedagogs vai visu mācību priekšmetu skolotājs!

Konsultatīvā atbalsta sniedzēju galvenie uzdevumi:

<< motivēt skolēnus “kaut ko” darīt, lai uzlabotu mācību sasniegumus,

<< motivēt nepieciešamības gadījumā sazināties ar mācību priekšmetu skolotājiem, pieteikties konsultācijām, apmeklēt tās,

<< palīdzēt saprast nedēļas mācību darba plānojumu, izrakstīt zoom stundas pa dienām un laikiem, motivēt visām tām pieslēgties,

<< palīdzēt saprast veicamos uzdevumus, palīdzēt tos izpildīt, izskaidrojot uzdevumu noteikumus, īpaši, ja tie ir kādā no e platformām,

<< palīdzēt atrast, izpildīt un iesūtīt neiesūtītos darbus.

Skolotājas – konsultatīvā atbalsta sniedzējas Dinas Brences komentārs:

Problēmas, kuras jārisina kons.atb. sniedzējiem:

<< Skolēniem izteikts mācību motivācijas trūkums,

<< Nepiemīt pašvadītas mācīšanās prasmes,

<< Zems koncentrēšanās līmenis, ātri viss apnīk,

<< Ir grūti komunicēt ar mācību priekšmetu skolotājiem,

<< Neapmeklē zoom stundas, neveic uzdotos darbus,

<< “robi”, kas radušies zināšanās ne tikai attālināto mācību laikā,

<< Mājās nav mācībām piemērotu apstākļu,

<< Konsultāciju laikā skolēni sagaida, ka viņiem teiks priekšā,

<< Ja kaut kas uzreiz neizdodas, var sadusmoties, izdomāt dažādas atrunas, lai nemācītos, melot, teikt rupjības, “psihot”,

<< Var neatnākt vai nepieslēgties konsultācijai nebrīdinot,

<< Labprāt komunicē vakaros e-pastā, WhatsApp, telefoniski,

<< Visu laiku gaida atzinību, regulāri jāuzmundrina, jāslavē.

Gandarījums ir par to, ka

<< Skolēniem atgriežas ticība saviem spēkiem, apzinās, ka problēmas mācībās var atrisināt tikai pats,

<< Skolēni sāk uzticēties skolotājiem, uzturēt labas attiecības,

<< Arvien vairāk darbu spēj paveikt patstāvīgi,

<< Iemācās plānot laiku mācībām, pienākumus,

<< Apzinās, ka ir iespēja nepamest mācības un sekmīgi pabeigt gadu, skolu.”

G.Lauberga, projekta koordinators skolā